Tell: (021) 88374327
fax: (021) 88367328
E-mail: info@zarrinmadan.com

بندر چابهار

برچسب:بندر چابهار

بندر چابهار، مقصد تخلیه بخش عمده ای از کالاهای اساسی خواهد شد

/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF/

قائم مقام وزیر صمت در مصاحبه با واحد مرکزی خبر در بندر چابهار: بندر چابهار، مقصد تخلیه بخش عمده ای از کالاهای اساسی خواهد شد/با توسعه بندر چابهار، تخلیه متوازن کالاهای اساسی در بنادر جنوبی اتفاق خواهد افتاد/باید از فرصت تحریم برای تسریع در توسعه بندر چابهار استفاده کرد. قائم مقام مقام وزیر...

جستجو نتیجه ای نداشت.